Prijava Registracija   Niste prijavljeni
Podaci o prodajnom mjestu
Puni naziv tvrtke: G & V LINE d.o.o.
Sudski registar:
OIB: 62242135910
PDV identifikacijski broj: HR62242135910
EORI broj: HR62242135910
Puna adresa: Moluntska 2, 20000 DUBROVNIK, HRVATSKA, EU
Telefon: 020 313-119
Fax: 020 418-186
e-mail: gv-line@gv-line.hr
ISPRINTAJTE KARTU PRIJE DOLASKA NA BROD.

NE MOŽETE SE UKRCATI NA BROD S KARTOM NA MOBITELU!

KARTE ZA VOŽNJE KOJE NISU RASPOLOŽIVE SE I DALJE MOGU KUPITI ISPRED BRODA AKO SE DOĐE DOVOLJNO RANO!

Podržane kartice:

Garancija sigurnosti: